Wyjaśnienie dotyczące finansowania kampanii wyborczej:

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym – art.125 – finansowanie kampanii wyborczej jest jawne a zgodnie z art. 129 § 1 – komitety wyborcze mogą pozyskiwać środki finansowe jedynie na cele związane z wyborami.

Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Czarnego prosi osoby, którzy mają wolę dokonania wpłat na cele związane z wyborami o wskazanie w treści polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego czy wpłaty kartą płatniczą następującego celu: „Wpłata na rzecz kampanii wyborczej KWW Pawła Czarnego”.

 

Nazwa posiadacza rachunku bankowego:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA CZARNEGO

ul. Kościuszki 15D/8. 56-100 Wołów

Nr rachunku bankowego: 86 1020 5242 0000 2102 0433 3118

 

Przed dokonaniem wpłaty na cele związane z wyborami prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

 • Wpłat na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą (art. 134 § 5 Kodeksu wyborczego).
 • Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.
 • Maksymalnym terminem dokonywania wpłat jest dzień 21.10.2018 r. (art. 129 § 2 Kodeksu wyborczego).
 • Jako datę dokonania wpłaty na rachunek bankowy przyjmuje się datę wystawienia polecenia przelewu, a nie datę uznania przez bank wpływu środków na rachunek bankowy.
 • Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu jedynie przez obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 132 § 3 Kodeksu wyborczego), wyłącznie na cele związane z wyborami.

Wpłat na rzecz komitetu wyborczego wyborców nie mogą dokonywać obywatele innych państw, jak również obywatele polscy stale zamieszkujący poza granicami Polski. Pełnomocnik finansowy komitetu powinien sprawdzić, czy osoba dokonująca wpłaty na rzecz komitetu jest obywatelem polskim stale zamieszkującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w razie potrzeby uzyskać od tejże osoby pisemne oświadczenie w tej sprawie.

 • Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu wyborczego wyborców nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów tj. kwoty 31 500,00 zł. (art. 134 § 2 Kodeksu wyborczego).
 • Zakazane jest udzielanie komitetowi wyborczemu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem usług wymienionych w art. 132 § 5 pkt 1-4 (art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego).
 • Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa (art. 149 § 1 Kodeksu wyborczego).
 • Naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł (art. 506 Kodeksu wyborczego).

Informujemy, iż umowa rachunku bankowego Komitetu Wyborczego Pawła Czarnego została zawarta z Bankiem PKO BP S.A.  w dniu 28.08.2018 r. i zawiera zastrzeżenia, zgodnie z art. 134 § 6 Kodeksu wyborczego.

 

Komitet wyborczy, zgodnie z art. 140 § 1 Kodeksu wyborczego jest obowiązany prowadzić rejestry:

 • zaciągniętych kredytów, zawierający nazwę banku udzielającego kredytu i wszystkie istotne warunki jego uzyskania, w szczególności: datę udzielenia kredytu, jego wysokość, oprocentowanie i inne koszty uzyskania, zobowiązania poręczycieli oraz ustalony termin spłaty;
 • wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. kwoty 2 100,00 zł), ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby.

Rejestry zaciągniętych kredytów bankowych oraz wpłat, komitet wyborczy jest obowiązany umieszczać na swojej stronie internetowej i aktualizować w taki sposób, aby informacje o kredytach i wpłatach ujawniane były w terminie 7 dni od dnia udzielenia kredytu lub dokonania wpłaty.

Rejestry powinny być umieszczone na stronie internetowej komitetu, co najmniej do dnia podania do wiadomości publicznej przez właściwy organ wyborczy sprawozdania finansowego Komitetu (art. 140 § 3 pkt 1 Kodeksu wyborczego).