MAŁGORZATA HERMASZEWSKA

Miejsce nr 2

Jestem osobą prospołeczną. Cenię sobie kontakty z mieszkańcami. Bardzo chętnie angażuję się w działania zmieniające otaczającą nas rzeczywistość zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w życiu społecznym naszych mieszkańców. Jestem zwolennikiem jak najszerszego aktywizowania różnych grup społecznych (zwłaszcza organizacji pozarządowych) do wspólnych inicjatyw obywatelskich na rzecz dobra wspólnego.

Pomysł na Wołów i założenia w okręgu:

Modernizacja infrastruktury technicznej min. budowa obwodnicy

Rewitalizacja Rynku i sąsiadującej z nim przestrzeni

Skuteczniejsze wdrażanie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie

Rewitalizacja parków, skwerów, przydrożnych pasów zieleni z wykorzystaniem małej architektury- ławki, kosze na odpadki, gazony

Powołanie Senioralnej Rady Miejskiej, Rady Młodzieżowej, Gminnej Rady Pożytku Publicznego w celu skuteczniejszej realizacji zadań publicznych

Zorganizowanie transportu pasażerskiego w celu odkorkowania miasta

Powołanie jednostek pomocniczych Gminy w celu efektywniejszego zarządzania terenami, znajdującymi się najbliżej miejsca zamieszkania