KWW PAWŁA CZARNEGO
PROGRAM #DROGAWPRZYSZŁOŚĆ
PROGRAM DLA MIASTA
PROGRAM DLA GMINY
PROGRAM DLA TWOJEJ RODZINY
PROGRAM DLA CIEBIE
 

PAWEŁ CZARNY

KANDYDAT NA BURMISTRZA

GMINY WOŁÓW

 

Szanowni Państwo!

Wyremontowana świetlica, budynek szkolny, przebudowany odcinek chodnika, czy drogi, to nie sukces do świętowania na swoją cześć. To jedynie wypełnienie podstawowego obowiązku gospodarza Gminy.

Kompetentny Zespół współpracowników pozwoli na wypracowanie przemyślanych i odpowiedzialnych decyzji na rzecz BUDOWY DROGI W PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY I JEJ MIESZKAŃCÓW.

Doświadczenie w projektach infrastrukturalnych przyczyni się do sprawnego nadzoru nad realizacjami inwestycyjnymi.

Państwa wsparcie i zaangażowanie pozwoli osiągnąć wspólny sukces.

Mam zamiar skutecznie odnowić kontakty naszego samorządu z posłami na sejm i radnymi w innych samorządach, pochodzącymi z naszego środowiska lub mającymi sentyment do naszego miasta.

Dzisiaj wielu mieszkańców podziela mój zapał w tworzeniu nowej rzeczywistości i drogi w przyszłość Gminy Wołów, są wśród nich byli kandydaci na burmistrza oraz kandydaci na radnych, którzy reprezentują obecnie komitet KWW Pawła Czarnego.

Proszę, dołączcie do Nas także Wy – Mieszkańcy Gminy i jej przyjaciele oraz dotychczas nieprzekonani. Dla Was wszystkich pragnę stworzyć most porozumienia w nowo utworzonym Komitecie Wyborczym.

Zapraszam osoby czujące pozytywną, emocjonalną więź z wartościami naszej Gminy.

Tym samym proszę Was wszystkich w Gminie i gdziekolwiek jesteście w kraju i za granicą o wsparcie głosem, radą czy konstruktywną krytyką.

Dzisiaj zwracam się z prośbą do Państwa o oddanie głosu w swoich okręgach wyborczych na kandydatów KWW Pawła Czarnego na Radnych do Rady Miejskiej Wołowa.

Paweł Czarny

 

PROGRAM #DROGA W PRZYSZŁOŚĆ

PRIORYTET NA CAŁĄ KADENCJĘ:

PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZAPROJEKTOWANIA I WYBUDOWANIA

OBWODNICY WOŁOWA ORAZ OBWODNICY LUBIĄŻA

POZOSTAŁE DROGOWSKAZY:

11

Drogowskaz #1 - Aktywna polityka inwestycyjna oparta o odpowiedzialne planowanie źródeł finansowania:

– aktywne poszukiwanie inwestorów gwarantujących nowe miejsca pracy,

– rozwijanie infrastruktury komunalnej poprzez rozbudowę oraz modernizację sieci sanitarnej,

– systematyczne rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej,

– poprawa komunikacji w Gminie poprzez systematyczną budowę i remonty dróg gminnych, osiedlowych, budowę chodników, a także systemu oświetlenia dróg,

– planowanie inwestycji gminnych w oparciu o doktrynę znoszenia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,

– polityka inwestycyjna oparta o zrównoważony rozwój miasta i sołectw zakładająca utrzymanie wydatków na możliwie niskim poziomie oraz minimalizowanie kredytowania przedsięwzięć

22

Drogowskaz #2 - Polepszenie oferty związanej z oświatą gminną i sportem:

– budowa przejrzystych zasad rekrutacji do żłobków i przedszkoli, a w przyszłości poszerzenie oferty miejsc rekrutacyjnych,

– wprowadzenie, poszerzenie katalogu bezpłatnych, edukacyjnych zajęć dodatkowych, kół zainteresowań z wykorzystaniem obiektów edukacyjnych i sportowych naszej gminy, np. bezpłatna nauka j. angielskiego dla dzieci w przedszkolach gminnych, zajęcia sportowe- ogólnorozwojowe dla dzieci w przedszkolach gminnych, zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych, kółko informatyczne, literackie, teatralne, muzyczne, itp.,

– „REFORMA GMINNEGO SPORTU” – przeciwdziałanie dyskredytacji dyscyplin sportowych,

– organizacja obozów sportowych czy półkolonii w okresie wakacyjnym,

– wprowadzenie SZACHÓW DO SZKÓŁ – „Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.” – Paul Morohy

33

Drogowskaz #3 - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy:

– instalacja nowych punktów świetlnych – zwłaszcza w sołectwach,

– wykorzystanie sieci światłowodowej do monitoringu miejsc publicznych w gminie szczególnie narażonych na dewastowanie i zaśmiecanie,

– partycypacja w zakupie sprzętu oraz finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje strażaków oraz innych służb publicznych

44

Drogowskaz #4 - Inicjowanie zmian w gminnej polityce mieszkaniowej:

– podjęcie próby przekształcenia istniejących budynków na lokale socjalne dla najuboższych i „młodych”

– wyznaczenie specjalnych stref, w których mogłoby powstać mieszkania komunalne,

– popularyzowanie Wołowa, jako dobrego miejsca do zamieszkania

55

Drogowskaz #5 - Stworzenie miejsc gdzie dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne będą mogły spędzać wolny czas:

– wdrożenie zasady funkcjonowania, świetlic, bibliotek wiejskich, zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców,

– wygospodarowanie terenu do stworzenia parków dla osób chcących spędzić czas blisko natury,

– wybudowanie zadaszonych wiat z ławkami, stołami, paleniskami, będące alternatywą spędzenia wolnego czasu przez młodzież i dorosłych, umożliwiające organizację ogniska itp.,
– doposażenie i przebudowa placów zabaw zwiększających ich funkcjonalność, bezpieczeństwo i zainteresowanie dzieci,

– dbanie o upiększenie krajobrazu gminnych miejscowości, poprzez odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni publicznej

66

Drogowskaz #6 - Działania integrujące społeczność gminną:

– wspieranie lokalnych inicjatyw i organizacji,

– organizacja turniejów i zabaw sportowych, edukacyjnych pobudzających współpracę ze sobą mieszkańców przynajmniej kilku miejscowości naszej Gminy,

–  popularyzacja inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców zapisanej w Statucie Gminy Wołów,

– usprawnienie i popularyzacja Wołowskiego Budżetu Obywatelskiego,

– prowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektów dotyczących całej Gminy,

– utworzenie „Młodzieżowej” Rady Gminy, Rady Seniorów, Rady Lokalnych Przedsiębiorców, które stanowić będą ogniwo konsultacyjne długoletnich planów rozwojowych

77

Drogowskaz #7 - Usprawnienie systemu przepływu informacji pomiędzy mieszkańcem a Urzędem:

– stworzenie nowych kanałów komunikacji,

– stworzenie jasnych i przejrzystych strategii Gminy Wołów w różnych obszarach, np. Rozwoju Gminy Wołów, Rozwoju Sportu i Instytucji Kultury w Gminie Wołów,

– wprowadzenie alternatywy dla tablic ogłoszeniowych w postaci powiadamiania mieszkańców o sprawach gminnych za pośrednictwem aplikacji, sms, e-mail,

– rozwój usług E-administracji

88

Drogowskaz #8 - Zwiększenie transparentności działań Urzędu Gminy:

– publikacja rejestru umów,

– publikacja przejrzystego sprawozdania z działalności burmistrza i jednostek organizacyjnych,

– ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji publicznej,

– publikacja wskaźników wynagrodzeń obowiązujących na poszczególnych stanowiskach zajmowanych w Urzędzie Gminy

99

Drogowskaz #9 - Reorganizacja Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

– reorganizacja Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych,

– zadbanie o dodatkowe dochody dla Gminy poprzez zmianę charakteru wykorzystywania obiektów gminnych i minimalizowanie kosztów związanych z ich utrzymaniem,

– słuchanie oraz docenianie pracowników Urzędu Gminy poprzez budowanie stosunków zarządczych nastawionych na partycypację i wspólną odpowiedzialność za dobro mieszkańców

1010

Drogowskaz #10 - Polepszenie współpracy Gminy we wrocławskim obszarze metropolitarnym:

– budowanie spójnej polityki promocji Gminy Wołów w otoczeniu innych dolnośląskich Gmin,

– budowanie własnej konkurencyjności we wrocławskim obszarze metropolitarnym